Vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản dưới đây. Bằng việc truy cập vào trang web saigonspecial.com bao gồm bất kỳ trang web nào tại tên miền này, quý khách đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều kiện và điều khoản dưới đây. Nếu quý khách không đồng ý với các điều kiện và điều khoản này, xin vui lòng không truy cập vào trang web.

BẢN QUYỀN THUỘC SỞ HỮU © Saigon Special

Tất cả những thông tin trên các trang và trên màn hình hiển thị trên các trang này đều thuộc sở hữu của Saigon Special, trừ khi có ghi rõ của nguồn khác.

SỮ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

Những thông tin, nội dung tài liệu trên những trang này, những điều khoản, điều kiện và những miêu tả đều có thể được thay đổi. Không phải mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xuất hiện trên các vùng địa lý. Quyền sử dụng của quý khách về những sản phẩm và dịch vụ đặc trưng nào cũng đều do Saigon Special quyết định và chấp nhận.

KHÔNG ĐẢM BẢO

Tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết hoặc các mục khác trên trang web này được cung cấp theo đúng nguyên trạng, theo nguyên trạng được cung cấp. Saigon Special không bảo đảm tính chính xác, phù hợp và hoàn thiện của tài liệu, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, từ bỏ trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong tài liệu. Trừ những bảo đảm không thể bị loại trừ theo quy định của pháp luật, không có bất kỳ bảo đảm theo bất kỳ loại nào được đưa ra đối với trang web này và tài liệu trong trang web, dù là ngầm hiểu, thể hiện rõ, hoặc theo quy định, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các bảo đảm không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba, hoặc bảo đảm máy tính không bị nhiễm virút.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Saigon Special sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này hoặc bất kỳ trang web có liên kết nào và sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc quý vị truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này hay các trang web liên kết, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của quý vị hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. Quý khách phải chịu mọi rủi ro về việc truy cập và sử dụng trang web này và các trang web liên kết cũng như nội dung của trang web. Điều khoản miễn trừ trách nhiệm này sẽ có hiệu lực theo luật quy định.

CUNG CẤP THÔNG TIN

Mọi thông tin quý khách tự quyết định cung cấp cho Saigon Special thông qua trang web này sẽ thuộc quyền sử dụng của Saigon Special dưới mọi lý do, mọi ý tưởng, khái niệm, công nghệ hoặc kỹ thuật. Khi cung cấp dữ liệu của quý khách cho trang web này, quý khách thể hiện sự đồng ý việc sử dụng những dữ liệu đó. Saigon Special sẽ không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hoặc tính riêng tư về thông tin mà quý khách tự quyết định cung cấp thông qua trang web này.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Các điều kiện và điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo Luật Việt Nam. Bằng cách tuân theo các điều kiện và điều khoản này, quý khách chịu sự điều chỉnh vô điều kiện thẩm quyền xét xử không thuôc quyền tài phán duy nhất nào của tòa án Việt Nam.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Hoạt động của Saigon Special được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa quý khách với công ty chúng tôi. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân quý khách cung cấp cho chúng tôi, Saigon Special luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

1. Chúng tôi chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là có liên quan và cần thiết để chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của quý khách.

2. Chúng tôi sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi quý khách đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc chúng tôi đã thông báo trước cho quý khách.

3. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của quý khách cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng chúng tôi chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.

4. Chúng tôi duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của chúng tôi truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của quý khách.

Bằng cách duy trì cam kết của chúng tôi đối với những nguyên tắc trên, Saigon Special muốn khẳng định rằng chúng tôi luôn trân trọng sự tin tưởng mà Quý khách dành cho chúng tôi.

Saigon Special không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi Quý khách truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, Quý khách sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập, sử dụng đó.